ADVOKATPOOLEN


I Brinn för barnens advokatpool ingår tre fantastiska advokater som i sitt dagliga arbete kämpar för barns rättigheter. De är Ulrika Wangle, Denise Lagercrantz och Anna Ekvall. De kommer att möjliggöra att vi tillsammans kan stötta och hjälpa ännu fler barn i utsatthet.


Till er med behov av hjälp, ni kan vända er till vår advokatpool när det gäller frågor kring barns rättigheter utifrån vår lagstiftning. Här erbjuds också stöd och hjälp gällande dialog eller skrivelser till myndigheter. Här kan man rådfråga om ett fall går att driva rent juridiskt.

Beroende på ämne och omfattning i de fall ni söker till oss, matchar vi ihop er med någon av våra advokater i advokatpoolen för vidare konsultation. När ni skickar er fråga kommer ni först att ha kontakt med någon av styrelsemedlemmarna i Brinn för barnen. Allt detta arbete och samarbete driver vi helt ideellt. 

Ulrika Wangle

Ulrika Wangle, advokat. Hennes rättsområden är brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrättsmål såsom LVU, LVM, LPT, LRV, migrationsrätt samt allmän praktik.


Ulrika Wangle har arbetat vid Åklagarmyndigheten, Polisen och vid Rikspolisstyrelsen och har omfattande erfarenhet av arbete med brott i nära relation och familjevåld.


Tfn: 072-242 03 35 – ulrika@advokatwangle.se

Fem frågor till Ulrika

– Varför valde du att bli en advokat som kämpar för barnen? 
Jag bestämde mig redan när jag var 12 år att jag ville bli advokat. Detta för att jag alltid har kämpat för att människor ska bli rättvist behandlade. Att rikta in sig på humanjuridik föll sig naturligt för efter min juris kandidatexamen vid Stockholms Universitet har jag arbetat åtta år inom Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Rikspolisstyrelsen. Intresset för att jobba med utsatta barn växte under dessa år då barnen är de som är mest försvarslösa i samhället och som står ofta utan skydd av trygga vuxna samtidigt som de har en hel framtid framför sig.


– Vilka artiklar i barnkonvention är dina favoriter och varför?
Alla! Men såklart de fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är ju de vägledande för hur helheten ska tolkas, så ska jag nämna några så är det de fyra grundprinciperna. Artikel 2, 3, 6 och 12.


– Vilka 3 områden inom lagstiftningen anser du behöver skärpas för att stärka barns rättigheter?
Jag ser främst inom de familjerättsliga områdena, att barn ska ha rätt till egna ombud i vårdnadstvister.


– Utöver lagstiftning vad krävs för att stärka skyddet för barn i utsatthet?
Juridisk kompetens inom olika myndigheter om barnens rättigheter och hur man bemöter utsatta barn.


– Hur har utsatta barns rättigheter förändrats sedan du började som advokat?
Barnkonventionen blev till lag, ändrade regler inom barn som tvångsomhändertas.

Denise Lagercrantz

Denise Lagercrantz, delägare i Zettergren & Lagercrantz Advokatfirma. Hennes rättsområden är som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål, med stor erfarenhet av sexualbrottmål. 


Denise åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister samt offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT.

Fem frågor till Denise

– Varför valde du att bli en advokat som kämpar för barnen?
Jag hade mitt första LVU-ärende som ung biträdande jurist att anklagelserna som riktades mot föräldrarna var fel. Vi vann och fick hem barnen. Jag har kontakt med familjen än idag och nu är den äldsta myndig. Barnen blev traumatiserade av omhändertagandet. Det skrämde mig hur socialtjänsten drev ärendet med prestige och inte utifrån fakta och risk. Jag har sedan dess känt ett strakt engagemang för dessa ärenden, där barn är inblandade. Jag läst utvecklingspsykologi och intresserat mig för psykologi, föreläst i terapeutisk juridik och jag har i flera LVU-ärenden arbetat lösningsinriktat, vilket i flera fall lett till att socialtjänsten återkallat sin ansökan om LVU och/eller istället enats om en frivillig vård.


– Vilka artiklar i barnkonvention är dina favoriter och varför?
Artikel 4 är min favorit eftersom den handlar om Sveriges skyldighet att genomföra barnets rättigheter enligt konventionen. ”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta sådana åtgärder. Vid behov ska sådana åtgärder vidtas inom ramen för det internationella samarbetet.”


– Vilka 3 områden inom lagstiftningen anser du behöver skärpas för att stärka barns rättigheter?
Barns bör ha rätt till eget juridiskt biträde, både i ett tidigt skede vid en utredning hos socialtjänst och även i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge där föräldrar tvistar mot varandra. Barn bör ha egen talerätt i frågor om att utse särskild förordnad vårdnadshavare och vid vårdnadsöverflyttning. Idag är det bara vårdnadshavare och socialnämnden som har talerätt i fråga om att utse en särskild förordnad vårdnadshavare och vid vårdnadsöverflyttning. Barn bör, med stöd av juridiskt biträde, kunna väcka en sådan talan själva i tingsrätt. Om socialnämnden inte håller med barnet eller om de helt enkelt underlåter att ansöka om vårdnadsöverflyttning så kan ingen annan föra den talan i tingsrätt. Barnet blir då rättslöst. Man bör också diskutera om familjehemmen skall kunna väcka talan om vårdnadsöverflyttning. Som det är idag är familjehemmen beroende av socialtjänsten. Familjehemmen vågar inte alltid uttrycka oro för barnet eller vad de anser vara bäst för barnet, av rädsla för att då inte få ta emot fler barn. Familjehemmen borde vara oberoende av socialtjänsten och ha större inflytande och lyssnas till, efter att de en tid haft ett barn placerat hos sig.


– Utöver lagstiftning vad krävs för att stärka skyddet för barn i utsatthet?
Socialtjänsten behöver se över sina rutiner och ha mallar och flödesscheman att följa när de utreder. Detta för att uppnå en förutsägbarhet, rättssäkerhet, objektivitet och en jämn kvalité över hela landet. Som det är nu är kvalitén på utredningarna oerhört olika från kommun till kommun och den juridiska kompetensen är låg.


– Hur har utsatta barns rättigheter förändrats sedan du började som advokat?
Ja i viss mån har man börjat lyssna mer på barn, men det varierar från kommun till kommun. Man har också ökad kunskap om våld i nära relation. Kunskapen om trafficking och sexuella övergrepp och sexuellt självskadebeteende har ökat. Det har blivit bättre generellt men det behöver fortfarande göras mycket mer. Särskilt för de små barnen som är särskilt utsatta.

Anna Ekvall

Anna Ekvall, Barnadvokaten, Advokat & ägare av Advokat Ekvall AB, är ledamot i Advokatsamfundets Fullmäktige och barnrättsorganisationen Majblommans Representantskap.


Anna Ekvalls rättsområden är bland andra som ombud i familjerätten, förvaltningsrätten, migrationsdomstolar och socialtjänsten. Hon erbjuder det mesta inom barnjuridik. En av Annas hjärtefrågor är barns rätt till eget ombud i vårdnadstvister.

Fem frågor till Anna

– Varför valde du att bli en advokat som kämpar för barnen?
Nedärvt från min mamma Lena som är en riktig eldsjäl och som under hela min uppväxt har hon sett till att utsatta barn och unga får det bättre. Jag har med andra ord det inbyggt i mitt DNA att hjälpa andra.


– Vilka artiklar i barnkonvention är dina favoriter och varför?
Helt klart 9:an. Jag fullkompligt älskar att barn och unga ska få göra sina röster hörda – och bli lyssnade på!


– Vilka 3 områden inom lagstiftningen anser du behöver skärpas för att stärka barns rättigheter?
Barn och unga måste få rätt till egna ombud i vårdnadstvister. Migrationsprocessen måste bli barnvänligare och mer barnanpassad där man sätter barnet först. Starta en svensk barndomstol!


– Utöver lagstiftning vad krävs för att stärka skyddet för barn i utsatthet?
ALLA behövs; föräldrar, skola, företag och så vidare bidrar var och en med sin avgörande bit till det stora pusslet av samarbete, från gräsrötterna upp över molnen!


– Hur har utsatta barns rättigheter förändrats sedan du började som advokat?
Barnrättslagen (Barnkonventionen som lag). Behöver jag säga mer?

Sök till Brinn för barnens advokatpool

 
 
 
 

Du kan även skicka ditt ärende via e-post till advokatkontakt@brinnforbarnen.se