Stadgar 2021-22

Stadgar för den ideella föreningen Brinn för Barnen 2021-22


§ 1. Denna ideella föreningen heter Brinn för Barnen


§ 2. Brinn för Barnens ska bedrivas som en allmännyttig, politiskt obunden förening med följande ändamål:

 • föreningen har till ändamål att genom informationackumulation och informationspridande via våra
  sociala kanaler kämpa för barnens rätt i svenska samhället i enighet med barnkonvention.
 • föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att driva en levande debatt med opinion om det som pågår med våra barn i landet och att driva igenom viktiga förändringar, detta för att få en förbättring av myndigheter, lagar och utbildning i samröre med barnens rättigheter.

§ 3. Brinn för Barnens säte ändras efter innehavande ordförandeposts bosäte årligen.


§ 4. Föreningen består av fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


§ 5. Medlemskap
Föreningen är öppen för samtliga personer, i alla åldrar, oavsett bakgrund. Medlemskap förutsätter att deltagandet förs i samklang med föreningens ändamål och att man följer föreningens regler och stadgar. Medlemskap innebär dock inte att en medlem har bestämmanderätt i förenings styrelse, syfte, stadgar, ekonomi eller ändamål. Termen medlem är för i Brinn för Barnens sammanhang en relativ term då vi inte tar ut medlemsavgift. Istället kan man räkna sig som medlem genom att gå med i våra grupper online och följa föreningen där och delta utefter eget initiativtagande, igen i samklang med Brinn för Barnens regler och ändamål.


§ 6. Medlemsavgift
Brinn för Barnen tar inte ut någon medlemsavgift. Om detta i framtiden skulle bli aktuellt, krävs ett styrelsemöte med minst fem styrelsemedlemmar närvarande, som alla röstar ja till detta, för att medlemsavgiftstagning ska träda i kraft. Om och när styrelsen avser att ta ut medlemsavgift av sina medlemmar ska styrelsen även sätta upp regler för hur in- och utträde i föreningen för betalande medlemmar ska se ut, vad medlemskapet innebär och vilka rättigheter man som medlem då har. Dessa punkter måste samtliga godkännas av minst fem av styrelsens medlemmar.


§ 7. Medlemsinsats
Brinn för Barnen tar inte ut någon medlemsinsats. Om detta i framtiden skulle bli aktuellt, krävs ett styrelsemöte med minst fem styrelsemedlemmar närvarande, som alla röstar ja till detta, för att
medlemsavgiftstagning ska träda i kraft. När och om Brinn för Barnens styrelse avser att införa medlemsinsats ska även vid samma styrelsetillfälle eller mötet därefter bestämmas hur dessa medlemsinsatser ska se ut, vad maxgränsen för beloppet ska vara samt även vilka tidsramar som gäller för tänka medlemmens insats ska vara. Om och när styrelsen avser att ta medlemsinsats ska styrelsen även sätta upp regler för hur in- och utträde i föreningen för betalande medlemmar ska se ut, vad medlemskapet innebär och vilka rättigheter man som medlem då har. Dessa punkter måste samtliga godkännas av minst fem av styrelsens medlemmar. Föreningen måste också, vid tillfället för antagandet av regler för medlemsinsats skriva stadgar om hur belopp återbetalas då medlem ämnar lämna förening.


§ 8. Ideell insats
Brinn för Barnens medlemmar har ingen skyldighet att delta i föreningens ideella insatser utan väljer själva fritt när och vilka insatser de vill ta del av förutsatt att styrelsen flaggat för deltagarskap i utsatt event/tillfälle.


§ 9. Utträde ur föreningen sker på följande sätt:

 • styrelsemedlem som ämnar lämna innan tidsrymd för uppdrag tagit slut ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Därvid träder styrelsesuppleant in i posten som står tom.
 • medlem som ämnar lämna föreningen har ingen skyldighet att meddela styrelsen om detta.
 • finns ej suppleant att tillgå vid avträde av styrelsemedlem gäller följande: styrelsen får utse person
  till adjungerad ledamot. Sådana ledamot har ingen rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen (minst
  tre styrelsemedlemmar) ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom
  styrelsen.

§ 10. Uteslutning
En medlem som bryter mot föreningens stadgar och åsidosätter sina skyldigheter genom att
exempelvis bryta mot föreningens stadgar och regler, inte fullfölja utsatt uppgift, motarbeta
föreningens intressen eller skada föreningen, får uteslutas och blockeras av styrelsen. Detta kan
göras direkt om en styrelsemedlem anser detta vara nödvändigt. Ingen betänketidsperiod för
medlemmen som brutit mot reglerna finns, och om inte styrelsen frågar medlemmen om dess
synpunkter kommer dessa inte heller att få ventileras. Brinn för Barnen har tydliga riktlinjer som ska
efterföljas.


§ 11. Medlems rättigheter och skyldigheter

 • har rätt att delta i all information Brinn för Barnen delger sig av online genom sina sociala kanaler
  och hemsida
 • ska följa föreningens stadgar, regler samt beslut som fattas av föreningens organ, fasta som
  tillfälliga
 • har ingen rätt till att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

§ 12. Brinn för barnens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.


§ 13. Brinn för Barnens föreningsfirma tecknas individuellt av antingen styrelsens ordförande, sekreterare eller kassör.


§ 14. Brinn för Barnens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.


§ 15. Stadgetolkning
Uppstår tvekan kring tolkning av Brinn för Barnens stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande möte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


§ 16. Stadgeändring
Förändring av Brinn för Barnens stadgar kräver beslut på två på varandra följande möten, med minst två veckors mellanrum, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna görs skriftligen av såväl medlemmar som styrelsen.


§ 17. Skiljeklausul
Tvist mellan styrelsemedlemmar får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Om kostnad tillkommer vid tvist i enlighet med lagen om skiljeförfarande ska vardera part svara för egna kostnader liksom kostnaderna för den skiljeman man utser.


§ 18. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av fem medlemmar som minimum. Ordförande, sekreterare, kassör, en suppleant samt en revisor. Styrelsen kan bestå av fler befattningshavande poster om så anses behövas. Vid förhinder inträder suppleant enligt av årsmötet fastställda turordning. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådana ledamot har ingen rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen (minst tre styrelsemedlemmar) ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

Ordförande: Namn XXXX Adress XXXX Tfn: XXXX
Vice Ordförande: Namn XXXX Adress XXXX Tfn: XXXX
Sekreterare: Namn XXXX Adress XXXX Tfn: XXXX
Kassör: Namn XXXX Adress XXXX Tfn: XXXX
Suppleanter: Namn XXXX Adress XXXX Tfn: XXXX
Ledamöter: Namn XXXX Adress XXXX Tfn: XXXX
Revisor: Namn XXXX Adress XXXX Tfn: XXXX

Styrelsen utser inom sig de antal suppleanter och ledamöter föreningen anser sig behöva för kommande år, antal minst en. Vid fler än en, väljer styrelsen vid årsmöte även tillträdesordning mellan. Vid förfall av styrelsemedlem inträder suppleant. Avgår styrelsemedlem innan nästkommande årsmöte inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Eventuella poster kan senare beslutas om i styrelsen och införas i protokoll vid möte med minst två styrelsemedlemmar närvarande.


§ 19. Styrelsesuppleanter och ledamöter väljs vid årsmötet. Styrelseledamöter kan väljas vid möten året runt och måste godkännas av minst fyra personer i styrelsen.


§ 20. Styrelsen är beslutförande då fyra av styrelsen medlemmar närvarar.


§ 21. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röster förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.


§ 22. Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är att sammanträda då antingen ordföranden eller minst två andra styrelsemedlemmar begär detta. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelsemedlemmar begär detta. Brinn för Barnens föreningsfirma tecknas av styrelsens ordförande samman med en styrelsemedlem eller, om styrelsen beslutar, av två styrelsemedlemmar gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer tillfälligt utsedda av styrelsen.


§ 23. Överlåtande av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. Överlåtanderätt sker då minst fyra styrelsemedlemmar godkänt detta vilket ska antecknas vid nästa möte samt tilltänkt tidsperiod.


§ 24. Revisor/-er
Föreningen ska ha en revisor, fördelaktligen med revisorsuppleant. Denna och förekommande fall av suppleanter väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill nästa årsmöte ägt rum.


§ 25. Revisor/erna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast före det ordinarie årsmötet. Revisorn/erna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisor. Revisor/erna ska senast dagen innan årsmöte lämna in sin revisionsberättelse.


§ 26. Räkenskap
Räkenskaper för föreningen innefattar en årsperiod, med utsatt datum.


§ 27. Årsredovisning
Senast tre veckor innan ordinarie årsmöte ska styrelsen överlämna årsredovisningen till revisorn/erna. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, fakturor, kvitton och förvaltningsberättelse.


§ 28. Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ sker årligen.


§ 29. Extra årsmöte ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl till detta. Styrelsen kan även kalla in till extra årsmöte om revisorn/orerna skriftligen begär detta för att behandla ett angivet ämne.


§ 30. Närvarande för årsmöte får styrelsemedlemmar, suppleant/er, ledamöter och revisor/er vara. Medlemmar får ta del av protokollet från årsmötet om de så önskar, men inte närvara om inte speciell ansökan om detta skickas in med minst 2 veckors marginal till årsmötet, till styrelsens ordförande, och ansökan blivit godkänd.


§ 31. Medlemskap ger ingen rösträtt vid årsmöten.


§ 32. Kallelse till årsmötet sker en månad innan årsmötet av styrelsens sekreterare till samtliga
involverade parter.


§ 33. Kallelse till extrainsatt årsmöte sker 2 veckor innan årsmötet av styrelsens sekreterare till
samtliga involverade parter.


§ 34. Kallelsen inför årsmöte och eller extra årsmöte ska ske skriftligen och innehålla tid, plats, ärenden/agenda som ska behandlas.


§ 35. Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandla av årsmöte. Förslag ska vara sekreteraren tillhanda fyra veckor före årsmötet.


§ 36. Valbarhet
Valberedning utses vid årsmötet och ska bestå av tre personer ur styrelsen i Brinn för barnen. Valberedningen ska påbörja sitt arbete en månad innan avsatt datum för årsmöte. Valberedningen ska vid starten av sitt arbete informeras av styrelsen om det kommande finns behov av ytterligare medlemmar i styrelsen och vilka poster de ska fylla. Valberedningen söker kandidater både internt och externt. Valberedningen skall ha god kännedom om föreningen, dess medlemmar och syften vid starten för sitt arbete.


§ 37. Röstning vid årsmötet
Omröstning avgörs med enkel majoritet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röster förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Röstning får ej ske genom ombud. Omröstning vid årsmötet sker vid årsmötet inför samlad styrelse, suppleanter, ledamöter och revisorer.


§ 38. På ordinarie årsmöte ska förekomma:

 • mötet öppnas
 • fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 • godkännande av dagordning
 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • anmälan av ordförandens val av protokollförare
 • val av protokolljusterare och tillika rösträknare som jämte ordförande för mötet kan justera protokollet
 • fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 • styrelsens årsredovisning
 • revisorernas berättelse
 • fastställande av resultat- och balansräkning
 • beslut om resultatdisposition
 • val av ordförande för en tid av ett år
 • val av sekreterare för en tid av ett år
 • val av kassör för tid av ett år
 • val av styrelseledamöter och suppleanter för tid av ett år
 • av styrelsen till mötet inkomna frågor
 • av medlemmar till mötet inkomna frågor
 • godtagande av styrelsepositioner
 • övriga frågor eller ämnen
 • mötet avslutas


► Stadgar för Brinn för barnen 2022-23
Organisationsnummer: 802523-4039