Flickan i Brunna

Detta barnfall som handlar om det lilla spädbarnet i Brunna är ett fall som skiljer sig från de Brinn för barnen brukar skriva om. Här finns många frågor med väldigt få svar. Likväl är det ett fall som speglar en liten bit av svensk historia och hur ett litet barns öde griper befolkningen i ett land med sin korta historia.

Kvällen den 21 december år 2002 är en hundägare ute och rastar sin hund. Vid ingången till gångtunneln finner hunden ett blodigt litet bylte och ägaren till hunden petar lite på byltet. Däri ligger det en liten död nyfödd flicka med navelsträngen kvar.
En massiv polisinsats inleds och området spärras av. Det är cirka 20 minusgrader ute och när rättsläkaren gjort sitt kom denne fram till att flickan inte kan ha legat på platsen speciellt länge. Undersökningen visar också att flickan inte fötts på något sjukhus. Flickan har fötts fram levande och har levt i en till sex timmar och därefter blivit strypt. Man ser även under obduktionen att flickan blivit född på en annan plats för att sedan placeras vid gångtunneln. Utredaren kommer även in med sina konklusioner av brottsplatsen och konstaterar att den som lagt spädbarnet vid gångtunneln ville att flickan skulle hittas. Byltet kunde lika gärna ha placerats i en skogen eller gömts undan.

I örngottet flickan ligger i finner man blodklumpar och blodrester som troligen kommer från flickans mamma. Från dem säkrar man DNA. Man har även funnit DNA på flickan från en annan kvinna, eventuellt flickan mamma eller nära släktning. Jakten på flickans mamma för utredarna från den ena mödravårdscentralen till den andra mellan Göteborg till Uppsala. I jakten ringar man in ett ungt irländskt par som väcker intresse. Paret har varit i Sverige och jobbat och under den tiden har kvinnan varit gravid, men när de sedan återvänder med färjan till Irland har kvinnan inte barnet med sig. Man missar chansen att gripa paret och det dröjer till sommaren 2003 innan paret återvänder till Sverige. Polisen inväntar paret på den campingplats de tidigare hållit till i Uppsala och griper dem när de dyker upp. Polisen topsar kvinnan för DNA med förhoppning att hon ska vara flickans mamma men resultatet som sedan inkommer visar att kvinnan inte är mamma till det övergivna döda barnet. Kvinnans identitet ifrågasätts dock av en av poliserna som inte tycker att hon ser ut som den kvinna som lämnade landet med sin man med färjan under våren. Passet och namnet stämmer men inte hans bild av hur hon såg ut. Därtill har polisen vetskap om att att kvinnan rör sig i kretsar där personer är kända för att ha bytt pass och identitet. Eftersom man inte kan finna några bevis får man lägga misstankarna åt sidan.

Den lilla döda flickan är efter sommaren 2003 fortfarande inte begraven och det låter sig väntas till november månad. Då det inte finns några anhöriga till flickan som kan närvara och sörja flickan hennes sista stund ovan jord eller kan betala för hennes begravning, skedde detta genom kommunens försorg. Kommunrepresentanter, kriminalinspektör och poliser medverkade. Flickans öde som blivit rubriker i media har gripit många och det är ett flertal från allmänheten som dyker upp till hennes begravningscermoni. På hennes gravsten som anonymt donerats står det: ”Okänt Flickebarn 2002  – En ängel flög förbi mot him elen så fri men lämnade sitt leende kvar”. Någon speciell förklaring återfanns aldrig till varför någon ville donera gravstenen eller varför denna eller dessa personer ville ha skrivet just denna vers. Under åren som gått har många lämnat blommor och mjukdjur på graven men aldrig har någon stuckit ut bland besökarskaran som möjligen skulle kunnat vara eventuella föräldrar.

2004 finner man ännu ett dött spädbarn vid Bros pendeltågsstation. Det är ännu en liten flicka som ligger i en plastsäck intill en gång- och cykelväg bara några få kilometer från platsen där den okända spädbarnsflickan hittades 2002. Polisen utreder om det finns någon koppling mellan de två barnen men finner inga.

Tiden går och 2007 hör en finsk kvinna av sig till kommunikationscentralen i Stockholm. Hon säger att hon är flickans mamma och utredningen tar åter fart. Kvinnan, som bryter på finska, säger att hon födde flickan och den enda som närvarade vid födseln var flickans pappa som direkt tog flickan ifrån henne. Hon ringer flera gånger men vill inte uppge sin eller pappans identitet och numret hon från ringer på är skyddat. Polisen lyckas spåra samtalet till en adress i Göteborgstrakten men kommer aldrig närmare den finska kvinnan än så. Eftersom kvinnan säger att hon bor i Finland, inte Sverige, söker man även kvinnan i Finland men även det en återvändsgränd i utredningen.

2019 skapar Stockholmspolisens Kalla fall-grupp en fantombild från den DNA man en gång lyft från flickan 2002 och går ut med bilden i media i hopp om att någon ska höra av sig. DNAn visar att den mamman eller den nära släktningen som lämnar spår på flickan hade sitt ursprung i södra Europa eller Mellanöstern och gruppen hoppas på att äntligen kunna lösa fallet. Bilden man får fram visar en kvinna i 25-årsåldern med mörkt hår, bruna ögon och påbrå från södra Europa och Mellanöst, men polisen säger till media att det inte behöver betyda att hon är därifrån. Kvinnan kan likaväl vara född i Sverige och ha föräldrar som kommer annorstädes ifrån.

Tack vare den lagändring som skett 2019 kan man använda sig även av nya möjligheter såsom att göra en utvidgad dna-sökning, en så kallad genetisk familjesökning där man jämför misstänkta och dömda i polisregistret för att på det viset finna släktningar. Resultatet som inkommer ger tolv namn på personer som kan vara föräldrar eller barn till kvinnan vars DNA återfanns på flickan, och därtill 67 träffar på personer som kan vara hennes syskon. Samtliga träffar är från topsningar av personer som tidigare har begått, eller misstänks ha begått brott. Metoden ger dock inte exakta resultat och alla träffar behöver inte vara släktningar. Polisen går så vidare med sina nya rön som senare inte kommer att ge några resultat för utredningen.

Många år har gått och polisen har lagt ner stora resurser på att finna reda på flickans föräldrar och identitet, men fallet är än idag olöst.

Text av Anna Troedsson - Brinn för barnen

– du kan anmäla anonymt

När ett barn dödas av sin mamma eller pappa kallas det filicid. I fall där förövaren tar sitt eget liv heter det filicid-suicid. I Sverige dödas cirka tre barn om året av en förälder eller av en medlem i en styvfamilj. Forskning av samtliga fall av filicid och filicid-suicid i svensk historia mellan 1973-2008 har visat att allvarligare psykisk störning och tidigare självmordsförsök var starka oberoende riskfaktorer för filicid. Missbruk och tidigare våldsbrott var mindre vanligt bland icke-filicidala mordförövare. Två år efter Bobbys död införs lex Bobby (2007:606). Enligt den ska alla barnmord utredas av Socialstyrelsen. Hittills har utredningarna visat att cirka 40% av fallen handlar om barn som varit kända av socialtjänsten via orosanmälningar. Av de anmälningar som inkommit har bara 50% lett till en utredning.

Samtliga barnfall från 1973 till dagens datum visar att en stor grupp av de barn som blir dödade av sina föräldrar inte har utsatts för våld tidigare. Majoriteten av studier relaterar gärningen till någon form av psykisk ohälsa hos förövaren som ofta beskrivs som bakomliggande faktor. Det finns flera utlösande faktorer som föranleder en förälders dödande av sitt barn och efterföljande självmord. Flera studier redogör för särskilt stressande händelser och kriser som kan uppfattas vara möjliga avgörande faktorer till att filicid och filicid-suicid begås. Separation, skilsmässa och vårdnadstvist är de främst förekommande faktorerna i nära anslutning till denna typen av brott. Ekonomiska förutsättningar har visat sig ha ett samband till filicid-suicid. Svåra ekonomiska förhållanden med små möjligheter att försörja sig och socioekonomiska faktorer utgör en del av de filicid-suicidfall där föräldrarna var deprimerade och dödar sina barn av altruistiska skäl. För att nå bästa möjliga förebyggande arbete bör arbete och insatser riktas till människor med psykiska störningar och suicidalt beteende bland särskilt ansträngda föräldrar:
– Föräldern hade ofta en tidigare känd psykiatrisk problematik och hade vårdats på psykiatrisk klinik någon gång tidigare med depression, psykos eller personlighetssyndrom, menar Bo Runeson, professor och överläkare vid Karolinska institutet.

Moa Mannheimer, utredare på Socialstyrelsen och Henrik Lysell, forskare av filicid, vid Karolinska Institutet, säger att vad som krävs är att samhällets skyddsnät blir mer finmaskigt:
– Precis som att man inom psykiatrin frågar om självmord så bör man fråga om personen har tankar kring att använda våld mot sina barn. Att mer öppet prata om dessa tankar skulle kanske förhindra några, eller i alla fall något, fall, säger Henrik Lysell.

Filicid indelas i femgrupper:
Altruism, utvidgat självmord eller barmhärtighetsmord. En eller båda föräldrarna anser att de gör sitt eller sina barn en tjänst eller välgärning genom att ta deras liv åt dem.

Psykos. Denna grupp överlappar ofta med föregående grupp av altruism. Störst andel föräldrar som drabbas av psykos är kvinnor som exempelvis har hamnat i djup förlossningspsykos.

Det oönskade barnet. Barn i denna grupp dör oftast inom ramen av sitt första livsdygn. Vanligtvis är det unga kvinnor som är förövaren. I många av dessa fall har inte kvinnan vetat om att hon varit gravid eller anser sig inte ha kapacitet att ta hand om barnet.

Barnmisshandel. Fysisk och psykisk misshandel som pågår över en lång tid och slutligen resulterar i barnets död.

Hämnd på partner. Barnet används som medel av ena föräldern för hämnas och straffa den andra föräldern. Barnet i sig är inte fokus för handlingen utan det är avskyn för den andra förälderns som är huvudfokus för föräldern som begår brottet.

Och till skillnad från andra våldsbrott är det en jämn fördelning mellan män och kvinnor – i hälften av fallen var gärningspersonen en kvinna. Eftersom det är mindre än en promille i svenska befolkningen som begår denna typ av brott och att många i landet lider av psykisk ohälsa är det svårt att som myndighetsutövare se detta som en markör eller varning om att en person ligger i riskzonen för att begå filicid. Däremot bör vården reagera när en förälder hör av sig och uttrycker en önskan om att ta sitt liv. Barn som lever i styvfamiljer löper större risk att falla offer för filicid enligt äldre studier, men enligt nya är det ingen större risk än att leva med biologiska föräldrar.

VI0x0043
VI0x0046

Barnmisshandel leder till mord. 

2006 hittas kvarlevorna av Bobbys kropp i en sjö utanför Nässjö. Han bodde samman med sin mamma och styvfar. Bobby har under en lång tid utsatts för utdragen och långvarig tortyrliknande misshandel av både mamman och pappan, bland annat med elchocker mot underlivet. Inom evolutionspsykologin kallar filicid utfört av styvföräldrar för Askungeeffekten. Om styvfädern har ett kriminellt förflutet löper barnet än större risk att drabbas av våld och bli mördat.


Barnmord i altruismens tecken. 

I Bjärred 2018 mördar ett föräldrapar sina två döttrar som sedan en tid lidit av sjukdomen ME kroniskt trötthetssyndrom. Flickorna är 11 respektive 14 år gamla. I huset finner polisen ett undertecknat brev där det båda föräldrarna i samförstånd har valt att avsluta sina barns och sina egna liv. Mamman och flickorna har dött till följd av kvävning och pappan tog sitt eget liv genom att hänga sig. Morden går under benämningen altruism, utvidgat självmord eller barmhärtighetsmord och även som filicid-suicid.


Hämnd på partner leder till mord på barn

2013 har en pappa ”pappahelg” och beger sig till sin stuga i Dalarö tillsammans med sina tre små barn. När barnen somnat på kvällen placerar pappan pappersservetter över golvet, dränker dem i tändvätska och tänder på. Han tar bort stegen från loftsängen barnen sover i och lämnar stugan, sätter sig i bilen och kör 50 mil söderöver för att överlämna sig till polisen på Öland. Det äldsta barnen, en flicka som är sju år, lyckas springa ut ur stugan och larma grannen. De två små pojkarna på tre och fem år går inte att rädda ur lågorna. I ett sms som pappan skriver mitt i natten skriver han: ”Hämnden är ljuv din jävla idiot”.


Psykos. 

En mamma i Sigtuna har under en längre tid mått dåligt och haft press på sig att skicka pengar till sina anhöriga i Kenya. Samtidigt blir hon av med sitt jobb som städerska och är ensamstående med två små pojkar, Elias 4 år och Tevin 8 år. Efter en resa till Kenya börjar mamman att isolera sig och känner enorma skuldkänslor av otillräcklighet som mamma vilket slutligen drev henne att ta sina pojkar till en sjö för att dränka dem för hon trodde att de skulle få det bättre i himlen.


Det oönskade barnet. 

Kvällen den 21 december 2002 hittar en hundägare ett litet filtklätt bylte i en gångtunnel i Brunna. Inuti klädbyltet finns en liten nyfödd flicka. Flickan är död, hon har blivit kvävd, och hennes identitet är okänd. Utredningen visar att flickan levt i upp till sex timmar innan hon blev kvävd, inlindad i en filt och lagd vid gångtunneln. Utomhus var det 20 minusgrader vilket underlättade utredningen av händelseförloppet. Själva mordet ska med största sannolikhet begåtts på något annat ställe än fyndplatsen. DNA säkrat på flickan och byltet talar om att det är en kvinna som begått mordet. Fallet blev aldrig löst.


Avsaknad av hjälp för vuxna med psykiska åkommor. 

Filicid är ovanligt i Sverige. 4 till 5 fall sker vanligen per år. Fler kvinnor än män begår filicid. Edwins mamma var sedan tidigare dömd för våldsamt motstånd och hade en missbruksproblematik. Hon har haft kontakt med både psykiatrin och socialtjänsten och det har kommit in flera orosanmälningar från förskolan. Halmstadmamman har berättat i förhör att hon hört röster – röster som sagt åt henne att döda sitt barn. Hon har också sagt att hon var rädd att något ännu värre skulle hända henne och barnet om hon inte tog dess liv.
– Förr var det ett tydligt samarbete mellan BB och vuxenpsykiatrin. Om man anade att något inte kändes bra med mamman, subtila saker, var det enklare att kalla henne till psykiatrin. Men allt sådant är nedmonterat nu, säger psykologen Maude Johansson.

Text srkiven av Anna Troedsson - Brinn för barnen

De som lider av psykisk ohälsa begår oftast självmord utan avskedsbrev. Personer som skriver avskedsbrev har oftast planerat in självmordet.
Källa: Paraschakis, A., Michopoulos, I., Douzenis, A., Christodoulou, C., Koutsaftis, F., & Lykouras, L. (2012). Differences between suicide victims who leave notes and those who do not. Crisis.

Det här är ME/CFS
ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome och klassas som en neurologisk sjukdom. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärnan eller ryggmärgen. Tidigare kallades sjukdomen ofta kroniskt trötthetssyndrom, en beteckningen som dock kritiserats för att vara missvisande. Vanliga symtom på ME/CFS är svår utmattning som inte släpper efter vila, sömnproblem, ledvärk, magbesvär och muskelsvaghet. Många patienter är sängliggande stora delar av dygnet.

Det är oklart vad som orsakar sjukdomen. Det är vanligt att den börjar med en infektion, som den drabbade inte återhämtar sig ifrån. I nuläget finns inget botemedel mot ME/CFS. Många drabbade upplever dock en viss förbättring med tiden. Vissa åtgärder, däribland medicinering, kan lindra symtomen. Överansträngning riskerar att leda till att tillståndet försämras. För vuxna är sjukdomen nästan alltid kronisk.
Källor: Riksförbundet för ME-patienter och Vårdguiden

Krisnummer:
BRIS (Barnens rätt i samhället): 116 111 – www.bris.se
Hjälplinjen: 0771-22 00 60 – www.1177.se
Jourhavande kompis: 020-22 24 44
Jourhavande präst: 112
Jourhavande medmänniska: 08 – 702 16 80
www.jourhavande-medmanniska.se
Mind (Svenska föreningen för psykisk hälsa): 020-85 20 00, mind.se
Röda korset: 0771-900 800, redcross.se
Självmordslinjen: 90101
SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): 08-34 58 73, spes.se

Döda familjen i Bjärred – detta har hänt 2018:
• 9 januari 2018 – En familj på fyra personer hittas på eftermiddagen döda i sin villa i Bjärred utanför Lund. En av föräldrarna dök inte upp på sitt arbete och kollegorna anmälde personen försvunnen. Polisen hittade familjen när de kom till bostaden. Händelsen rubricerades som ett brott.
• 10 januari – Händelsen rubriceras som mord och polisen säger sig ha en god bild av vad som hänt i huset. Man säger också att gärningspersonen troligtvis var en av de döda. Grannarna beskriver området som lugnt och många är skärrade av händelsen.


• 11 januari – Rektorn på de två barnens skola berättar att barnen har fått hemundervisning under en längre period och hon säger att hon aldrig hade kunnat föreställa sig att det här skulle ske. Enligt uppgifter till SVT handlar historien om en familj i kris och att barnens fysiska sjukdomar kan ha kopplingar till det som skett i villan.


• 19 januari – Polisen går ut med information om att det finns ett avskedsbrev som är undertecknat av båda föräldrarna där man skriver att man inte såg någon livskvalitét eller framtid på grund av döttrarnas sjukdom.
• 26 mars – Lomma kommun (som Bjärred tillhör) skärper sina rutiner efter händelsen och menar att det fanns signaler som man borde ha sett hos familjen.
• 11 december – Polisen presenterar förundersökningen
Källa: SVT Nyheter

OLIKA TYPER AV FILICID
Altruism, utvidgat självmord eller barmhärtighetsmord. Den ena föräldern eller båda anser att de gör barnet en välgärning genom att ta dess liv. Kanske på grund av att barnet är allvarlig sjukt. Familjetragedin i Bjärred är ett exempel på ett sådant fall. Ett annat uppmärksammat fall skedde i september 2020 då en 27-årig kvinna i Tyskland mördade sina fem yngsta barn och sedan försökte ta sitt eget liv genom att hoppa framför ett tåg. Kvinnan överlevde men barnen, som var mellan ett och åtta år gamla, ska ha fått lugnande medel och dött av kvävning. Kvinnan uppgav att separationen från de yngsta barnens far gjorde att hon inte längre kände sig kapabel till att ta hand om sin familj och valde därför att avsluta deras liv.

Psykos. Många gånger överlappar den här kategorin med den ovan, men här är det främst kvinnor som hamnat i en djup förlossningspsykos som är förövare. Ett exempel på detta är när två bröder, fyra och åtta år gamla, hittas vid ett vattenbryn i Sigtuna 2011. Barnen har dött av drunkning och mamman till pojkarna grips samma dag. Det visar sig att hon led av en allvarlig psykisk störning under och efter dåden. Kvinnan skulle först även ta sitt eget liv, men ångrade sig. Ett annat fall ägde rum i Nyköping den 30 augusti 2012. Den då 29-åriga kvinnan tog sin två månader gamla son in till köket och dödade honom med en kniv. Hon försökte sedan ta sitt eget liv men övermannades av sin man och svärmor. Kvinnan hade påvisat symptom för förlossningsdepression och besökt psykolog innan mordet. Hon dömdes till vård för barndråp.

Det oönskade barnet. Här dör barnet inom de första dygnen i livet och det är ofta unga kvinnor som är förövare. Många gånger har kvinnorna inte vetat om att de är gravida och anser att de inte har kapacitet att ta hand om barnet. Ett av de mer uppmärksammade fallen är det om den nyfödda flickan som hittades kvävd och inlindad i ett tygstycke vid en gångtunnel i Brunna 2002. Polisen har fortfarande inte lyckats få fram vilka som är flickans föräldrar. Enligt rättsläkaren hade flickan fötts, kvävts och placerats vid gångtunneln under ett och samma dygn.

Barnmisshandel. Här förekommer en psykisk och fysisk misshandel som pågår över lång tid och som resulterar i att barnet dör. Det mycket uppmärksammade fallet om Lilla Hjärtat är ett sådant. Ett annat är fallet med tioåriga Bobby som dödades av sin mamma och styvfar efter en lång och utdragen misshandel 2006. Bobby fick utstå en lång och systematisk tortyr innan mamman och styvpappan sänkte hans kropp i en sjö utanför Nässjö. De dömdes båda för mordet. Gabriel Fernandez var en åttaårig pojke i Palmdale, Kalifornien, som torterades och misshandlades under flera månader av sin mamma och hennes pojkvän. I maj 2013 misshandlades pojken så svårt att han avled av sina skador. Mamman dömdes till livstids fängelse och pojkvännen dömdes till döden. Fallet väckte stor uppmärksamhet i USA och kritiken mot socialtjänsten, som larmats flera gånger under månaderna före Gabriels död, var enorm. Mamman och pojkvännen tvingade bland annat Gabriel att äta kattsand och sköt honom upprepade gånger med ett luftgevär. 2020 släpptes en dokumentärserie på Netflix som tar upp fallet.

Hämnd på partner. Här används barnen som ett medel för den ena föräldern att hämnas på den andra. Det har väldigt lite med barnet att göra och handlar mer om avsky mot den andra föräldern. Fallet med pappan som tände eld på sitt hus på Dalarö 2013 är ett sådant. Pappan begav sig med sina tre barn till familjens sommarstuga på Dalarö. När barnen somnat tände pappan eld på stugan och begav sig därifrån. Det äldsta barnet, en sjuårig flicka, lyckades springa ut ur stugan och larma grannen men trots försök gick det inte att rädda de två yngre pojkarna. Pappan har erkänt morden och sagt att motivet var att han ville hämnas på barnens mamma.
Källa: Dagens Nyheter

FAKTA: FILICID
Filicid är termen för när en förälder dödar sitt barn.
Barnamord var ett stort problem i Sverige för ett par hundra år sedan. Ofta var det ogifta kvinnor som dödade sina nyfödda.
Det är i dag extremt ovanligt.
0,4–0,6/100 000 barn och år i Sverige.
USA och Mexiko har högst förekomst av filicid, 2,2/100 000 barn.
Källa: Karolinska Institutet

Polisens fynd och utredning av familjen i Bjärred, information som kom fram under polisens pressträff om familjen:
– Det sista livstecknet från någon av familjemedlemmarna var ett sms mellan föräldrarna vid 22-tiden den 5 januari.
– Föräldrarna lämnade tre dokument i huset. Ett testamente, ett avskeds/förklarande brev, samt ett dokument med praktisk dokument till de efterlevande.
– ”Ingen av oss kommer någonsin kunna leva ett liv i egentlig mening” skrev föräldrarna i brevet, berättar polisen.
– Barnen var diagnosticerade med ME. Den äldsta dottern fick diagnosen 2015, den andra 2017. Detta anger polisen som ett motiv.
– Inget tyder på att föräldrarna inte var överens om beslutet att döda sina barn och ta sina liv. Beslutet ska ha fattats under hösten 2017.
– Enligt den rättsmedicinska undersökningen dog ena av dottern av kvävning, den andra av strypning, eventuellt med inslag av kvävning. Det sistnämnda är också dödsorsaken för mamman. Pappan tog sitt eget liv.
– Föräldrarna och en av döttrarna hade spår av lugnande läkemedel i sina kroppar.
– Föräldrarna är formellt misstänkta för att ha dödat sina barn, även om det inte kommer bli några vidare åtgärder i fallet.
– Det finns inga spår av någon annan individ på dokumenten, som fingeravtryck eller annat.
– Polisutredningen har inte kunnat visa på att någon av föräldrarna varit mer drivande än den andra.
– Inget tyder på att barnen varit medvetna om föräldrarnas planer, uppger förundersökningsledaren Stefan Svensson.
– Polisen har inte hittat tecken på att föräldrarna led av psykisk sjukdom.
Källa: Aftonbladet

Polisens fynd och utredning av familjen i Bjärred, information som kom fram under polisens pressträff om familjen:
– Det sista livstecknet från någon av familjemedlemmarna var ett sms mellan föräldrarna vid 22-tiden den 5 januari.
– Föräldrarna lämnade tre dokument i huset. Ett testamente, ett avskeds/förklarande brev, samt ett dokument med praktisk dokument till de efterlevande.
– ”Ingen av oss kommer någonsin kunna leva ett liv i egentlig mening” skrev föräldrarna i brevet, berättar polisen.
– Barnen var diagnosticerade med ME. Den äldsta dottern fick diagnosen 2015, den andra 2017. Detta anger polisen som ett motiv.
– Inget tyder på att föräldrarna inte var överens om beslutet att döda sina barn och ta sina liv. Beslutet ska ha fattats under hösten 2017.
– Enligt den rättsmedicinska undersökningen dog ena av dottern av kvävning, den andra av strypning, eventuellt med inslag av kvävning. Det sistnämnda är också dödsorsaken för mamman. Pappan tog sitt eget liv.
– Föräldrarna och en av döttrarna hade spår av lugnande läkemedel i sina kroppar.
– Föräldrarna är formellt misstänkta för att ha dödat sina barn, även om det inte kommer bli några vidare åtgärder i fallet.
– Det finns inga spår av någon annan individ på dokumenten, som fingeravtryck eller annat.
– Polisutredningen har inte kunnat visa på att någon av föräldrarna varit mer drivande än den andra.
– Inget tyder på att barnen varit medvetna om föräldrarnas planer, uppger förundersökningsledaren Stefan Svensson.
– Polisen har inte hittat tecken på att föräldrarna led av psykisk sjukdom.
Källa: Aftonbladet

BARNEN SOM DÖDATS AV SINA FÖRÄLDRAR OCH NÄRSTÅENDE
• Två barn, en 3-årig pojke och en 7-årig flicka, blir knivhuggna av sin pappa när de sover. Därefter kastar pappan ut dem från ett fönster på femte våningen. Pojken dör av sina skador. Flickan skadas svårt. Hässelby, 14 november 2021.
• Två små barn mister livet då deras mamma ställer dem och sig själv på en tågräls, där de blir påkörda av ett ankommande tåg. Hässleholm, 7 juli 2021.
• Två bröder, 4 och 7 år, brinner inne i en bil tillsammans med sin pappa som några timmar tidigare lämnat in skilsmässoansökan med pojkarnas mamma. Storvreta, 26 mars 2020.
• Esmeralda, ”Lilla Hjärtat”, 3 år, hittas död med flertalet fysiska skador och olika droger i kroppen. Hennes mamma döms till åtta års fängelse för dråp. Pappan dör i häktet av drogabstinens. Norrköping, 30 januari 2020.
• Ett spädbarn, en liten flicka, Ronja, fem veckor, dräps av sin psykiskt sjuka mamma, Oxelösund, 22 juni, 2020.
• Två bröder, 5 och 7 år gamla, skjuts ihjäl av sin pappa. Efter morden sänder pappan live på Facebook för att därefter ta sitt eget liv. Sala, 23 januari 2019.
• En flicka mördas av sin mamma. Skarpnäck, 18 januari 2019.
• Theo, 8 år, mördas av sin mamma. Hon tar sedan sitt eget liv. Trelleborg, 29 juli, 2019.
• Albin, 3 år, misshandlas till döds av sin styvpappa. Styvpappan döms till åtta års fängelse för grovt vållande till annans död och synnerligen grov misshandel. Skaraborg, 10 oktober 2018.
• Eddie, sju månader, misshandlas till döds av sin pappa. Pappan döms till fängelse för grov misshandel och vållande till annans död. Götene, 11 juli 2016.
• Edwin, 4 år, stryps till döds av sin mamma. Hon döms till sluten rättspsykiatrisk vård. Halmstad, 29 september 2019.
• Två små barn mördas av sin djupt religiösa pappa som nyligen lagt in ansökan om skilsmässa. Han tar även livet av deras mamma. Mannen överlämnar sig senare till polisen och döms till sluten rättspsykiatrisk vård. Västra Frölunda, 2 september 2018.
• Två systrar, 11 och 14 år gamla, mördas av sina föräldrar efter att ha isolerats hemma i samband med en ME-diagnos. Föräldrarna begår sedan självmord. Bjärred, 9 januari 2018.
• Syskonen Vanessa, 2 år, Kamil, 5 år, och Almir, 8 år, dödas av sin mamma Magdalena samma morgon som familjen ska vräkas från sin lägenhet på grund av en omfattande hyresskuld. Mamman tar även sitt eget liv. Gårdsten, 20 juli 2017.
• Tre månader gamla tvillingflickor dör då deras föräldrar inte söker vård när barnen är svårt sjuka. Bruzaholm, mitten av juli 2016.
• Yara, 8 år, misshandlas till döds av sin morbror och hans fru, hos vilka hon bor.
De döms båda för mord, morbrodern till 14 års fängelse och hans fru till livstids fängelse. Karlskrona, 30 april 2014.
• En nio månader gammal flicka dör efter att hennes pappa kastat ut henne från ett stup. Mannen kastar även ut flickans mamma efter att först ha slagit henne medvetslös. Pappan döms till livstids fängelse för dubbelmord. Dalby stenbrott utanför Lund, 9 december 2014.
• Två bröder, Emil, 3 år, och Simon, 5 år, mördas av sin pappa som stänger in dem i ett hus och tänder eld på byggnaden. Deras sjuåriga syster lyckas fly. Pappan döms till livstidsfängelse för dubbelmord. Dalarö, 29 september.
• En två månader gammal pojke knivhuggs till döds av sin mamma, som vid tidpunkten lider av förlossningsdepression. Efter mordet försöker mamman ta sitt liv men övermannas av sin man och svärmor. Mamman döms till rättspsykiatrisk vård. Nyköping, 30 augusti 2012.
• Två bröder, Elias, 4 år, och Tevin ,8 år, dränks i en sjö av sin mamma. Mamman döms till rättspsykiatrisk vård och utvisning. Sigtuna, 19 september 2011.
• Bobby, 10 år, mördas under tortyrliknande förhållanden av sin mamma och styvpappa. Hans kropp dumpas sedan i en sjö. Båda föräldrarna döms för mordet. Nässjö, 14 januari 2006.
• Leo, 3 år, mördas av sin mamma. Hon försöker sedan ta sitt eget liv. Linköping, 2006.
• Freddie, 3 år, kom som nyfödd från Tjeckien till Sverige och mördas av sina adoptivföräldrar. 8 januari, 2006.
• Rasmus, 4 år, kvävs till döds av sin pappa som sedan misslyckas med att ta sitt eget liv. Pappan döms till rättspsykiatrisk vård och släpps på fri fot nio år senare. Lidköping 2002.
• En nyfödd flicka hittas kvävd och inlindad i ett tygstycke vid en gångtunnel. Polisen hittar aldrig flickans föräldrar. Brunna, Linköping, mars 2002.
• Michael, 4 år, sparkas ihjäl av sin styvpappa efter långvarig misshandel. Styvpappan döms för mord till 10 års fängelse och Michaels mamma till tre års fängelse. Morbrodern som deltagit i misshandeln dömdes ej. Mamman och styvpappan utvisas sedan till Tyskland.
Tjeggelvas, 29 september 1990.

Läs mer här:
► Aftonbladet – Misstänkt baby- mördare gripen
► Aftonbladet – Dött spädbarn låg vid gångväg
► Allas – Spädbarnsmordet i Brunna utreds av kalla fall-gruppen
► Expressen – Gåtan som plågar mordutredaren
► Expressen – Polisen: ”DNA-bild” kan lösa spädbarnsmord
► Expressen – Så nära låg barnen varandra
► Dagens Nyheter – Ungt par anhållet för spädbarnsmord
► Head Topic Sverige – Nya dna-träffar kan lösa spädbarnsmordet och två mord till
► Mitt i Stockholm – Här är bilden som kan lösa spädbarnsmordet
► Mitt i Stockholm – Tolv träffar efter dna-sökning i spädbarnsfallet
► Mitt i Stockholm – Fantombildstips bedöms som bra
► Mitt i Stockholm – Polisen vädjar om mer hjälp för att lösa spädbarnsmordet
► Polisen – Spädbarnsmordet i Stockholm
► Stockholmstelegrafen – Spädbarnsmordet i Brunna
► Svenska Dagbladet – Par som misstänks för spädbarnsmord gripet

► Svenska Dagbladet – Flickans död ännu ouppklarad
► Sveriges Radio – Ny teknik kan lösa ouppklarat spädbarnsmord
► SVT Nyheter – Mördat spädbarn kan ha finsk mamma
► SVT Nyheter – Mikael hittade barnet vid gångtunneln 2002: “Den känslan var väldigt otäck”
► SVT Nyheter – ”Dröm för brottsutredare – men mycket i utseendet som DNA inte styr över”
► SVT Nyheter – Fantombild kan lösa spädbarnsmordet efter 17 år

► Nyheter 24 – Allt om filicid: Föräldrar som dödar sina egna barn
► Karolinska Institutet – Vem dödar sitt eget barn?
► Örebros universitet – Filicid-suicid – En forskningsöversikt om föräldrar som dödar sina barn och begår självmord