Aktion - Mio, 1 år

Lille Mio kom till Sverige redan när han bars i sin mammas mage. Hans föräldrar är från Belarus och nu riskerar Mio att bli utvisad dit, något Brinn för Barnen genast uppmärksammade genom sina digitala kanaler. Migrationsverket har beslutat att ettårige Mio inom ett par veckor ska tvingas från sitt trygga familjehem han bott i sedan 4 månaders ålder här i Sverige, till Belarus (Vitryssland) tillsammans med sin biologiska mamma som han inte känner. Den biologiska mamman har dokumenterad psykisk ohälsa och har tvångsvårdats vid ett flertal tillfällen och den biologiska pappan, som Mio aldrig träffat, avtjänar straff i Sverige för ett mycket grova brott, bland annat grov överfallsvåldtäkt veckan innan Mio föddes. Efter att pappan har avtjänat sitt straff som är tre år långt, ska även han enligt domen utvisas.
► Namninsamling för Mio

Barnkonventionen är lag i Sverige. I den står det bland annat att alla beslut som rör barnet ska vara till barnets bästa. Det gör att Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa ettårige Mio. Eftersom Brinn för Barnens arbete i stort går ut på att medvetandegöra och lyfta fram dagens förhållanden för bland annat barn i nöd, hör inte handlingar från Brinn för Barnen i specifika fall till det vanliga. Men undantag görs. För Mio har det bland annat inneburit att Brinn för Barnen initialt, aktivt skrivit texter om fallet till sina sidor online och startat namninsamling för att stoppa utlämningen av Mio.

Mio som är född i Sverige, har svenskt personnummer, blev omhändertagen vid födseln enligt LUV, bor i en svensk familj dit han blivit placerad, en familj som älskar sin lille Mio högt, har alltså dömts av Migrationsverket att lämna sitt land samman med en biologisk mamma med allvarlig psykisk ohälsa.

► Migrationsverket anser att Mio ska ut ur SITT land. De anser att att denne lille ettårige individ ska tas ifrån sitt familjehem och skickas till Belarus med en vuxnen individ inkapabel att se efter ett litet liv.

► Migrationsverket anser att Mio är sina biologiska föräldrars egendom och innefattar inte barnkonventionens lagar i sitt beslut. Mio, som är en egen levande individ ska ha egna rättigheter, men det nekar Sveriges Migrationsverk honom till.

► Migrationsverket fattar beslut som strider mot Mios bästa, mot barnets bästa som är svensk lag enligt barnkonventionen

Brinn för barnen och fallet Mio, 1 år

Brinn för Barnens aktiva ”Mio-grupp” tog sig även an att kontakta media då dagens nyhetsflöde i landets digitala tidningar styr i mångt och mycket vad som uppmärksammas på individnivå vilket också påverkar våra makthavare i längre utsträckning. DN – Dagens Nyheter, nappade på fallet och började granska ettårige Mios utvisningsfall. I mötet mellan DN och Mios familjehem närvarade även Brinn för Barnens Jessica Ivarsson för att stötta och stödja familjen.


I DNs artikel om Mio ”Nyfödd omhändertogs enligt LVU – utvisas med biologiska föräldrarna” (publicerad 2021-02-02) berättar Mios fostermamma Malin om hur hennes familj tog över Mio efter hans första 4 månader i jourhem:

– Vi hade kontakt med jourfamiljen och hela processen gick väldigt bra till. Man hade hela tiden hans bästa för ögonen, att avskedet inte skulle bli för abrupt, berättar Malin.


Barnets bästa i fokus. Mio, ett barn som kommit att bli barn nummer fyra i familjen som inte ser honom som ngt annat än sin egne lille son. Mamma och pappa till Mio har överklagat Migrationsverkets beslut, men migrationsdomstolen har avslagit överklagan och vill fortfarande utvisa Mio med en mamma som, trots att hon haft fritt till att träffa sin son, bara sett honom två gånger sedan födseln. Brinn för Barnens Jessica Ivarsson konstaterar i DN att:

– Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens dom strider mot barnkonventionen. Hur kan det vara i barnets bästa att skicka tillbaka honom till ett land han aldrig varit i, tillsammans med föräldrar han inte känner och som bedömts olämpliga att ta hand om honom? Vi anser att det är en fara för hans liv att skicka tillbaka honom.  Han är en egen person, en egen individ som har rätt till en egen framtid. Han borde haft någon som kunde föra hans talan och se till hans bästa.


För Mios mamma Malin och pappa ligger en tung oro över dem att polisen ska knacka på och verkställa utvisningen. Trots försök från familjehemmet på uppmaning av socialtjänsten har arbetet med att skapa en relation mellan Mio och hans biologiska föräldrar uteblivit. Brinn för Barnen verkar vidare för att Mio inte ska bli skickade till Belarus med dem, eller till ett barnhem där.

Tack vare Jessica Ivarsson, Brinn för Barnens och DNs uppmärksammande av lille Mio och hans öde i händerna på Migrationsverket har vi till dagens dato fått in över 32 000 namnunderskrifter för att få utvisningsbeslutet mot Mio upphävt. Brinn för Barnen är evigt tacksamma till alla de som valt att engagera sig i detta fall men än är inte kampen över.

Skrivet av: Anna Troedsson – Brinn för Barnen
#barnensverigesvek

Tre dagar har nu gått sedan DN publicerade artikeln ”Nyfödd omhändertogs enligt LVU – utvisas med biologiska föräldrarna” efter att ha granskat lille Mios fall, det efter att Brinn för Barnen uppmärksammat tidningens redaktion om fallet. Idag lyder DNs nya rubrik ”Nu stoppas utvisningen av Mio tillfälligt”.


Mios utvisning har tills vidare blivit stoppad efter att Brinn för Barnen samman med Dagens Nyheter uppmärksammat Mios fall och migrationsverket backar från sitt utvisningsbeslut, om än så tillfälligt. Beslutet fattades samma dag som DNs artikel publicerades och till grund för den tillfälligt upphävda utvisningen ligger en skrivelse från Brinn för Barnen som nu blivet ett registrerat ärende om verkställningshinder.


”Migrationsverket anser även att det föreligger skäl att tillsvidare avbryta verkställigheten av XX (pojkens namn, reds anm.) avvisningsbeslut”.

– Det känns så himla bra. En liten bit på vägen. Ännu kan och får vi inte ge upp. Detta är ett bevis på att allt kämpande leder någonstans, säger familjehemsmamman Malin till DN.

Mio fick förra veckan en egen advokat som ska driva fallet utifrån Mios rättigheter och hans

skydd.

Tidigare har rättsprocessen i migrationsdomstolen bara utgått från föräldrarna och inkluderat

Mio som en enhet trots att Mio är under ett LVU. Båda hans föräldrar är utredda för LVU det vill

säga ingen av dem är kapabla att ta hand om Mio. Brinn för Barnen har tidigare informerat att

Mios mamma har hamnat inom psykiatrins vård kontinuerligt både i Sverige och Vitryssland.

Mios pappa sitter i fängelse för ett grovt brott. Nu har Mio ett ombud som jobbar för honom,

som ärredo att kämpa för att Mio ska få stanna.

MEN – Migrationsverket vägrar att svara på ombudets telefonsamtal eller mail. Det vill säga att

migrationsverket motarbetar Mios ombud. Detta torde vara tjänstefel, att försvåra ett ombuds

arbete för att försöka rädda ett barns liv. Migrationsverket bryter mot barnkonventionen på flera

punkter vilket Brinn för barnen har påpekat tidigare, men nu motarbetar de också det ombud

som

ska kämpa för Mios rättigheter.

Familjehemmet väntar på ett beslut på en vårdnadsöverflytt, men det är tyvärr ingen garanti

för att Mio får stanna i det hem som är hans enda hem och som är de enda föräldrar han har

haft sedan 3 månaders ålder. Han har i princip bara umgåtts med sina familjehemsföräldrar och hans familjehemssyskon. Hans syskon undrar om han kommer vara kvar när de kommer hem från skola och förskola. Han är ju deras lillebror som de älskar. Migrationsverket måste följa barnkonventionen och låta Mio få stanna i sitt land Sverige, och i sitt trygga hem i familjehemmet!

Idag fick vi ett underbart besked som många av oss har väntat på, Mios familjehem har blivit hans

vårdnadshavare. Familjehemmet består av den familj som har varit Mios sedan han var  bebis. Detta är

ett oerhört viktigt för Mio och hans rätt att få stanna i Sverige. Nu hoppas vi i Brinn för barnen att

Migrationsverket ser till Mios bästa, precis som tingsrätten nu har gjort.  Till alla er som skrivit under Mios

namninsamling vill vi i Brinn för barnen säga tusen tack!

Mios familjehemsmamma hälsar att:
En viktig dag som vi alltid kommer att minnas som en påminnelse om att aldrig ge upp. Idag är det 

SLUTLIGA beskedet taget om att vi får hela VÅRDNADEN om våran älskade lilla Mio. Helt otroligt, är så

tacksam och lycklig. Inte lätt att skriva när man skakar och gråter av glädje. Tack till alla som försökt

hjälpt, peppat och tröstat oss. Vad har vi lärt oss?! Ge aldrig upp och KÄRLEK övervinner allt. 

/ Familjehemsmamma till Mio

TV4 – ”Lagutrymmet finns. Som vi rapporterade igår så är flera svenska kommuner övertygade om att man inte KAN flytta över vårdnaden av LVU-placerade barn som saknar uppehållstillstånd. Men Nacka kommuns jurister gör bedömningen att det inte finns några hinder för en vårdnadsflytt. Och efter en unik tingsrättsdom har vårdnaden av Mio nu skrivits över från hans biologiska föräldrar till familjehemmet – vilket kan öka hans chanser att få stanna i Sverige.”
► TV4 – Familjehemmet fick vårdnaden – Mio, 2, kan slippa utvisning


23/2 – 2021

Svenska Dagbladet – Socialtjänsten har skyldighet att agera vid oro för att ett asyl­sökande barn far illa. Men när Migrationsverket kan besluta om utvisning under pågående vård försvåras läget avsevärt, skriver forskare med flera. Vi vill med denna artikel lyfta situationen för en extremt utsatt grupp som har mycket svårt att göra sin egen röst hörd. Socialtjänsten har samma skyldigheter att agera vid oro för att ett asylsökande barn far illa som för andra barn, men arbetet med att planera och genomföra samhällsvården försvåras avsevärt om Migrationsverket kan besluta om utvisning under pågående vård. Ansvaret för att tillse att barn i denna situation får nödvändigt stöd och skydd i det land de utvisas till måste beskrivas som otydligt och splittrat. Det kan också ifrågasättas hur rimligt det är att socialtjänsten ska avsluta en placering som har bedömts nödvändig av socialnämnd och domstol, samt eventuellt samarbeta med sociala myndigheter i mottagarlandet för att tillgodose barnets behov av framtida skydd och stöd. Vilka möjligheter har socialarbetare i Sverige att faktiskt axla ett sådant ansvar?

I barnkonventionen som nu är svensk lag betonas bland annat barns lika värde och rätt till skydd. Barn som är placerade kan också utifrån såväl barnkonventionen som Europakonventionen ha rätt att åtnjuta skydd för sitt familjeliv med sina familjehem, det vill säga att inte separeras från familjehemsföräldrar och eventuella syskon i dessa familjer som barnen byggt upp viktiga relationer till.”
► SD – ”Ovärdigt att utvisa placerade barn”


2/10 – 2021

Omni – ”Familjehem fick vårdnad av Mio – kan slippa utvisning Landskrona kommuns socialnämnd anser att det är juridiskt omöjligt att låta treårige ”Tims” fosterfamilj få vårdnaden av honom, vilket skulle öka hans chanser att få stanna i Sverige. Men i Nacka kom juristerna till motsatt slutsats i ett nästan likadant fall, rapporterar TV4 Nyheterna. Där lät kommunen ett familjehem få vårdnaden av tvåårige ”Mio” som, liksom Tim, är född i Sverige och aldrig har varit i sina biologiska föräldrars hemland, dit han hotas av utvisning. Helena Skantze (M), ordförande i socialnämnden i Nacka, säger att kommunens jurister grävde djupt och satte sig in i barnkonventionen och Europadomstolens riktlinjer när de drev fallet.
– Det är bra att det prövas och att vi får se hur rättssäkerheten ser ut, så ser jag det. Och vi går gärna i bräschen för att pröva det ända in i kaklet, säger hon.”
► Omni – Familjehem fick vårdnad av Mio – kan slippa utvisning


2/10 – 2021

GP – ”Dagens Nyheter berättar i dag historien om 1-årige Mio. Hans pappa har dömts för en överfallsvåldtäkt och mamman försökte skada Mio när han låg i hennes mage. Mio placerades i ett familjehem – där hans nya familj nu är förtvivlade. De biologiska föräldrarna ska utvisas och enligt Migrationsdomstolen måste Mio följa med.
– Vi anser att det är en fara för hans liv att skicka tillbaka honom, säger Jessica Ivarsson från Brinn för barnen.

Tre års fängelse för överfallsvåldtäkt. Föräldrarna kom till Sverige från Belarus och sökte asyl sommaren 2019. Mamman, som då var gravid med Mio, lades in på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning i Stockholm. Hon har en psykiatrisk diagnos och försökte skada sig själv och sitt ofödda barn flera gånger. En vecka innan födseln genomförde Mios pappa en överfallsvåldtäkt som han senare dömdes till tre års fängelse och utvisning för. Mammans asylansökan har också avslagits och i höstas avslogs deras sista överklagan. DN citerar handlingar från förvaltningsrätten där det framgår att föräldrarna inte kan ge Mio det han behöver för att ”säkerställa hans överlevnad” eller ”ge honom en gynnsam utveckling och stabil livssituation”.
– Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens dom strider mot barnkonventionen. Hur kan det vara i barnets bästa att skicka tillbaka honom till ett land han aldrig varit i, tillsammans med föräldrar han inte känner och som bedömts olämpliga att ta hand om honom? Vi anser att det är en fara för hans liv att skicka tillbaka honom, säger Jessica Ivarsson från Brinn för barnen till DN.”
► GP – Mio omhändertogs – tvingas följa med utvisade föräldrar


16/2 – 2021

Dagens Arena – ”DEBATT Sveriges migrationspolitisk sviker barnen, trots att Barnkonventionen nu är svensk lag. Vi måste låta barn som har en förankring i Sverige stanna här, skriver fyra företrädare för Unga Örnar. Debatten om invandring och migration går på högvarv. Trots att alla partier pratar om en reglerad invandring som ska vara mer human är det flera barn som möter fruktansvärda livsöden när nya migrationslagar vill nöja högljudda debattörer.

Vi är övertygade om att humanismen och medmänskligheten fortsatt är stark förankrad i det svenska samhället. Människors tillvaro har försämrats med massiva nedskärningar i välfärden och en politik som centrerat rikedomarna till ett fåtal. De som har drabbats hårdast av detta är barnen som lever i ekonomisk utsatthet – en utsatthet som ökat. I denna tid av ”blamegame” har många riktat sig mot invandringen som ett av de stora problemen med samhället. I denna jakt på syndabocken till samhällets alla fulheter är det återigen barnen som betalar det högsta priset.”
Läs hela artikeln här:
► Dagens Arena – Sverige, svik inte barnen

VAD BRINN FÖR BARNEN HAR GJORT:
– vi har stöttat familjehemmet med tips och råd med vad de kan göra utifrån den situation de är i. Hänvisat till lagstiftning utifrån socialtjänstlagen, utlänningslagen samt barnkonventionen
– vi har talat med ett flertal advokater och sakkunniga
– vi var i kontakt med biologisk familj och nätverk
– vi har gjort en skrivelse till migrationsverket. Vår skrivelse resulterade i att migrationsverket tillfälligt stoppade utvisningen av Mio, utifrån att vi delgav ny information i fallet
– vi lyfte vårdnadsöverflyttmöjligheten med familjehemmet
– vi kontaktade media och vi har deltagit i artiklar gällande fallet